Medezeggenschapsraad (MR)


De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan bestaande uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De MR vergadert ongeveer 6x per schooljaar. Bij deze vergaderingen is de directeur altijd aanwezig. Daarnaast is er  1x per jaar een gezamenlijk overleg met de Oudervereniging en de MR samen.

De MR heeft de volgende taak:

  • De MR moet zich informeren, voorstellen doen en /of standpunten kenbaar maken  over zaken betreffende de organisatie en gang van zaken op school. Hiertoe heeft de MR een advies c.q. instemmingsrecht.

Op de volgende manieren worden deze taken verwezenlijkt:
  • De MR belegt vergaderingen, die openbaar zijn. De agenda en verslagen kunnen ter inzage opgevraagd worden.
  • De MR stelt zich open voor ouders die vragen, opmerkingen en suggesties schriftelijk bij de MR willen indienen.

Hieronder vindt u links naar het huishoudelijk reglement en het jaarverslag van de MR:

Huishoudelijk reglement MR

Jaarverslag MR 2016-2017


Voor correspondentie kunt u het volgende email adres gebruiken: mr@baayaert.nl