Zorg en begeleiding


Elk kind verdient een passend onderwijsaanbod. Met de  1-zorgroute wordt op groep, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Het doel van de 1 zorgroute is dat de kinderen per vakgebied instructie op maat krijgen. De leerkracht stelt van te voren vast in welke instructiegroep een kind het beste tot zijn recht komt. Veel instructie of  weinig instructie. Er wordt nauwelijks meer gewerkt met individuele handelingsplannen, maar met groepsplannen.  In de praktijk betekent dit, dat er minder achteraf geremedieerd zou moeten worden. Er wordt gewerkt  met de groepsplannen voor  rekenen,  lezen en spelling.  

In de schoolgids staat uitvoerig beschreven hoe de kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling en op welke wijze we dit communiceren met de ouders. Bovendien vindt u hier informatie over de externe partners, die samenwerken met de basisscholen.