Onderwijs


'Wij als team leren kinderen te leren; niet apart, maar samen'

 

Pedagogisch klimaat

Kinderen moeten graag naar school gaan en  er zich veilig voelen. Hiervoor is iedereen verantwoordelijk: leerkrachten, ouders en leerlingen. Met elkaar maken we  afspraken, om te zorgen dat de sfeer in de klas en op school voor iedereen prettig is, uitgaande van het gegeven dat alle kinderen zich nog moeten ontwikkelen.
 
Kinderen kunnen zich op Sociaal Emotioneel gebied ontwikkelen door: Er worden lessen gegeven aan de hand van de Kanjertraining en tussentijds wordt er teruggegrepen naar de omgangsregels die wij op school hanteren.
 

Didactische aanpak

Om alle kinderen optimaal te betrekken bij de lessen en te voorzien in de individuele onderwijsbehoefte werken we met EDI ( = Expliciet Directe Instructiemodel). EDI is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De leerkracht is daarbij de sleutel tot succes. EDI geeft leerkrachten de tools om samen met de kinderen de leerdoelen   te bereiken.
EDI brengt leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren. De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden betrokken en doen actief mee in de les. In de schoolgids staat welke methoden gebruikt worden voor de verschillende vakgebieden.

 

Coöperatieve Leerstrategieën

Kinderen leren niet alleen door het krijgen van instructie: ze leren ook van elkaar.
Ze zitten voor een periode in een heterogeen samengestelde groep van vier leerlingen, dit noemen we het team. Ze werken met een schoudermaatje, een oogmaatje of met het team.
Het doel hiervan is:
•        Meer sociale verbondenheid en een veilig klimaat
•        Een goed georganiseerde klas
•        Hogere betrokkenheid
•        Verbetering van prestaties op alle niveaus en op het gebied van de leerstof.
•        Een kleinere  kloof tussen goed en slecht presterende leerlingen, wat
         gelijke kansen in het onderwijs bevorderd
•        Verbetering van persoonlijke en sociale vaardigheden.
•        Verbetering van de interactie tussen verschillende soorten kinderen en     culturen.
•        Hogere leeropbrengsten.

 
21st Century Skills

De vaardigheden  van de 21ste eeuw zijn vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te kunnen nemen aan de huidige samenleving.
Naast taal en rekenen en de kernvakken zijn de competenties nodig zoals  
 
Stuk voor stuk vaardigheden die ervoor zorgen dat een kind zelfstandig kan functioneren in onze kennissamenleving.
21st Century Skilss is geen vak op zich. Het zijn vaardigheden die bij alle vakken ontwikkeld en gestimuleerd worden. Hierbij kan worden gedacht aan de Kanjertraining, de culturele activiteiten, handvaardigheid en tekenen, Coöperatieve Leerstrategieën, taal, ICT onderwijs.
Kinderen leren iets te presenteren in de groep, voor de hele school of tijdens themapresentaties voor kinderen, ouders en andere belangstellenden.
Kinderen maken hierbij gebruik van een baayaertkids schoolaccount, die ze vanaf groep 3 krijgen.
Informatie hierover kunt u vinden in ons mediaprotocol.