Groep 5


'De beste leraar is hij, die het meest van zijn leerlingen opsteekt'

Wat komt in groep 5 aan de orde

Rekenen:
•    Optellen en aftrekken tot en met 1000
•    Automatiseren van de tafels tot en met 10
•    Samenhang deelsommen en keersommen
•    Digitaal en analoog klokkijken en uitrekenen tijdsduur
•    Introductie oppervlakte en omtrek
•    Gepast betalen en teruggeven tot €100

Spelling en grammatica
•    Oefenen van diverse spellingcategorieën binnen een woord, waarvan het klankgroepenwoord de belangrijkste is
•    Introductie onderwerp en persoonsvorm
•    Introductie tegenwoordige tijd en verleden tijd en het voltooid deelwoord
•    Introductie zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord

Taal
•    Uitbreiden woordenschat rondom de thema’s ziekenhuis, nacht, de Noordpool, dierentuin, noodweer, techniek, geld en geheimen
•    Het verkennen van de taal:  passend taalgebruik, variatie in taal, spelen met taal, taalschat (bv. spreekwoorden en gezegden), non-verbale communicatie
•    Spreken en luisteren: leren actief deel te nemen aan gesprekken, leren gedachten onder woorden te brengen
•    Schrijven: om te communiceren, om te amuseren, om te leren

Technisch lezen
•    Moeilijkere drielettergrepige woorden. Woorden met wisselende klemtonen op eerste en laatste lettergeep. Veellettergrepige woorden, leenwoorden uit de Franse taal, woorden die eindigen op –iaal, -eaal, -iële of –air, aardrijkskundige namen
•    Woorden met een x, een ch als sj (chef), een g als zj (giraffe). Woorden met een trema, woorden eindigend op –isch, meervoudswoorden met  ’s aan het einde, woorden met de Griekse  y, leenwoorden uit de Engelse taal, afkortingen (oa.)
•    Het vloeiend en vlot lezen van langere eenvoudig samengestelde zinnen
•    Het vloeiend en vlot lezen van teksten waarbij de zinnen elkaar binnen de regel opvolgen

Begrijpend Lezen
•    Het begrijpen van teksten met een pittige inhoud, waarbij het tekstniveau ligt op Avi E5
•    Het oefenen van de leesstrategieën voorspellen, vragen stellen bij een tekst, ophelderen van onduidelijkheden (waaronder woordbetekenis), omgaan met verwijswoorden en signaalwoorden, samenvatten, werken met sleutelschema’s 

Zelfstandig lezen
•    De kinderen worden gestimuleerd zelf boeken te lezen die passen bij hun eigen belevingswereld  en interesse. Dit doen we door ruimte te geven voor zelf boeken lezen, voorlezen van goede jeugdliteratuur, boekpromotieactiviteiten

Engels
•    Het begrijpen en spreken van eenvoudige Engelse zinnen rondom de thema’s tellen, dieren, eten en drinken, kennismaken, wonen en reizen
•    Het schrijven van eenvoudige woorden en zinnen

Wereldoriëntatie
•    Het leren stellen van vragen rondom aardrijkskundige, historische, biologische en technische thema’s
•    Leren presenteren van gevonden resultaten van eigen onderzoek in de vorm van PowerPointpresentaties of andere digitale presentatievormen, werkstukken, muurkranten, etc.

En verder: verkeer, tekenen, handvaardigheid, gym, omgaan met elkaar, schrijven, muziek